REKLAMACJA 

Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni. 

Klient może złożyć reklamację:  

  • pisemnie na adres ul. Świdnicka 13, 87-100 Toruń;  
  • drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@dragster.pl  


W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji rekomenduje się, aby treść reklamacji zawierała co najmniej następujące informacje: 

  • dane Klienta, tj. imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy (poczta),  
  • numer rachunku bankowego  
  • dane dotyczące reklamowanego produktu, tj. numer zamówienia, informacja, którego (których) produktów ze wskazanego zamówienia dotyczy reklamacja, powód reklamacji (opis wady),  
  • żądana forma rekompensaty, tj. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową sprzedaży (żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady), oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży.  

Zawarcie w reklamacji wszystkich ww. informacji nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji, jednakże ułatwi i przyspieszy proces jej rozpatrzenia.  


Na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy z chwilą przekazania przez Sprzedawcę rzeczy będącej (będących) przedmiotem umowy przewoźnikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Klienta.